วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

แบบสอบถามการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา /

การศึกษาเดิม

 • ปีการศึกษาที่จบ
  ปีการศึกษาที่จบ
 • หน่วยกิตล่าสุด
  -
 • เกรดเฉลี่ยล่าสุด
  -
 • หน่วยกิตสะสม
  -
 • เกรดเฉลี่ยสะสม
  -

ข้อมูลส่วนตัว

สถานะปัจจุบัน


ในกรณีศึกษาต่อ


กรณีที่ทำงาน

Please enter your shipping address.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นจริงและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์งานการประกันคุณภาพ ของสถานศึกษาและในการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์